Slovensky English Polski Magyar Srpski русский Česky

Kontakt a obchodné podmienky

 

 
1. Základné údaje
RS Pharma s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 44114494
IČ DPH: SK2022598567
e-mail: info@laktazan.com
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, v odd. Sro., vložka č. 20071/P
Bankové spojenie:  SK50 1100 0000 0026 2816 4552
 
2. Objednávka
Zákazník si vyberie požadovaný tovar v danej sekcii, v ktorej sa tento tovar nachádza. V položke tovaru sa nachádza cena tovaru, názov a zloženie. V objednávkovom liste kupujúci vyplní všetky potrebné údaje. Je nutné, aby kupujúci uviedol v objednávkovom formulári správnu adresu dodania. 
 
3. Platobné podmienky
Platba je možná v rámci dodania tovaru v SR formou dobierky. Ak sa zákazník rozhodne zaplatiť bezhotovostnou platbou, môže si vybrať službu TrustPay alebo PayPal. 
 
4. Zrušenie objednávky
Objednávka je záväzná v momente odoslania objednávkového formulára. Objednávku  je možné zrušiť zo strany kupujúceho prostredníctvom informácie na email:  objednavky@laktazan.com do doby odoslania tovaru predávajúcim.
 
Predávajúci si vyhradzuje stornovanie objednávky v týchto prípadoch:
 
- ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie
- ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takom to prípade je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu, predávajúci je povinný zaslať mu ju naspäť na jeho účet do 3 kalendárnych dní.
- v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky
 
 
5. Odstúpenie
V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na na email: objednavky@laktazan.com alebo poštovú adresu predávajúceho.
 
V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým , že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a.
 
V lehote pätnástich ( 15 ) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru , najmä za účelom zistenia , či vrátený tovar nie je poškodený , opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný . Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný , vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté . Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 
Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnenia , ktoré poskytol predávajúcemu za odobraný tovar , a to do desiatich ( 10 ) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru , najneskôr však do tridsiatich ( 30 ) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy , a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kupujúcemu poskytnuté plnenie už pri vrátení tovaru.
 
6. Dodacie podmienky
Tovar bude zaslaný zákazníkovi do troch pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť doba dodania dlhšia. 
 
7. Zodpovednosť za vady, reklamácie
Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať ho, či tovar nie je otvorený alebo inak vadný, alebo nedošlo k zámene tovaru. Pri vyskytnutí niektorej z chýb, predávajúci napraví vyskytnutú chybu. 
 
Reklamácie sa vybavujeme:
mailom (e-maily zasielajte na adresu: objednavky@laktazan.com) 
poštou (listy zasielajte na vyššie uvedenú adresu) 
 
Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@laktazan.com.
 
8. Ochrana osobných údajov
Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej osobe a chránime ich pred zneužitím. Vaše údaje sú potrebné pre zaslanie tovaru.

9. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia, Obrancov mieru 6, Prešov 08001, tel. č. 051/7721 597 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, Prešov 08001, tel. č. 051/7580 319
Štátna veterinárna správa, Levočská 112, Prešov 08001, tel. č. 051/749 3650
 
 
Tieto VOP sú platné od 1.4.2017